t);}else echo $result;}} ?> Đề số 1: kiểm tra 1 tiết_Hình 8(Bài 2)